Huurvoorwaarden Fields of Ellis

 

NL:

1. Boekingen. Fields of Ellis neemt alleen boekingen in behandeling van personen vanaf 18 jaar. De huurder dient 18 jaar of ouder te zijn en bij het verblijf aanwezig te zijn. Fields of Ellis behoudt zich het recht voor om te allen tijde – zonder opgave van redenen – een boeking te weigeren. Fields of Ellis zal de boekingsaanvraag binnen de 7 dagen na ontvangst digitaal factureren. U wordt verzocht het totaalbedrag te betalen minimaal 14 dagen voor aankomst. Bij opgave van uw kredietkaart geeft u automatisch de toelating om het totaalbedrag 14 dagen voor aankomst op deze kaart te reserveren. Indien u per overschrijving betaalt maakt u het totaalbedrag over op rekeningnummer: 
BE71 3840 8208 9669  BIC  BBRU BE BB van MARVA PARKEN NV met als mededeling uw reservatienummer. Bij boekingen niet rechtstreeks bij Fields of Ellis, dient u steeds contact op te nemen met de firma / externe partner waar u uw boeking heeft gemaakt. Fields of Ellis kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor gemaakte fouten of overboekingen gecreëerd door een externe partner.
 
2. Groepsboekingen. Boekingen voor onder andere verenigingen, scholen en stichtingen kunt u maken via een aanvraag naar info@fieldsofellis.be.
 
3. Prijs De prijzen vermeldt door Fields of Ellis, kunnen eventueel verschillen van de effectief geldende prijs op het ogenblijk van de boeking. Fields of Ellis behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen en/of een toeslag aan te rekenen. Bij onrechtmatig gebruik / verbruik van elektriciteit en water van het vakantiehuisje. Het is verboden om als huurder extra elektrische toestellen zoals bv verwarmingselementen te gebruiken. De op de bevestiging/factuur vermelde prijs is bindend. Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt, indien de bevestiging/factuur door Fields of Ellis is verzonden. In de vermelde prijzen zijn steeds alle taksen en BTW inbegrepen.
 
4. Vakantiehuis informatie. Bij de huurprijs van ieder vakantiehuis is verbruik water en elektriciteit inbegrepen: Algemene eindschoonmaak • Opgemaakte bedden. Btw volgens de richtlijnen van de btw-administratie van het land van bestemming • Gebruik van kleurentelevisie en andere aanwezige apparaten• Toeristenbelasting en andere heffingen. Niet inbegrepen in de huurprijs: • Welkomstmand • Tussentijdse schoonmaak of opmaak • Verwijderen van vuilniszakken om in de afvalcontainer te deponeren • Afwas • Bij de eindschoonmaak het gehuurde linnen verzamelen
 
5. Huisdieren. Er zijn geen huisdieren toegelaten in de vakantiehuisjes. Enkel een geleide hond voor slechtzienden kan (kosteloos) mits deze op voorhand werd aangevraagd. Iedere vaststelling waarbij men oordeelt dat de huurder toch huisdieren heeft toegelaten, zal gelijk staan met een vergoeding en het betalen van een extra administratieve kost van 150 euro per huisdier per nacht. Fields of Ellis heeft het recht deze aan te rekenen / te kredieten op de kredietkaart. Doch zal Fields of Ellis deze handeling eerst kenbaar maken aan de huurder.
 
6. Betalingen. Na elke aanvraag zal de huurder een e-mail ontvangen waarbij er wordt gevraagd om het totale bedrag minimaal 14 dagen voor aankomst te betalen. Dit betekent dit dat Fields of Ellis 14 dagen voor aankomst het totaal bedrag in mindering zal brengen op de opgegeven kredietkaart. Bij het maken van uw reservatie gaat u hiermee automatisch akkoord. Elke huurder kan na vertrekdatum zijn/haar factuur hiervan opvragen via info@fieldsofellis.be Indien de huurder wenst te betalen met overschrijving zal dit totaal bedrag 14 dagen voor aankomstdatum in het bezit van Fields of Ellis / Marva Parken NV moeten zijn. De huurder ontvangt pas een bevestiging van de reservatie wanneer de betaling tijdig is ontvangen. Voor reservaties gemaakt minder dan 14 dagen voor aankomstdatum, de hier verder vernoemde ‘last minute reservaties”, geldt dat de te betalen totaalsom onmiddellijk in rekening wordt gebracht d.m.v. het in rekening brengen op de kredietkaart. Bij het maken van de reservatie gaat de huurder hier automatisch mee akkoord. Fields of Ellis heeft het recht om elke niet tijdige betaling onder welke vorm of met welke reden dan ook, de gemaakte reservatie automatisch en zonder kosten te annuleren. In geval van kredietkaart betalingen, is Fields of Ellis ten alle tijde gerechtigd tot inzage in de originele kredietkaart en het corresponderende identiteitsbewijs.
 
7. Wijzigingenkosten. Indien de huurder, na de totstandkoming van de boeking, wijzigingen in de boeking wenst aan te brengen, is Fields of Ellis niet verplicht daaraan te voldoen. Elke wijziging kan met Fields of Ellis besproken of aangepast worden. Er wordt een administratieve kost van €50 aangerekend.
 
8. Annuleringsvoorwaarden. a) Bij annulering meer dan 14 dagen vóór aanvang van het verblijf, is er een kosteloze annulering b) Bij annulering binnen de 14 dagen vóór aanvang van het verblijf, is de volledige huursom verschuldigd. c) Bij voortijdige beëindiging van het verblijf, is het totaalbedrag van de boeking verschuldigd. De betaling van het bepaalde onder a, b en c dient uiterlijk binnen 14 dagen na datum van de factuur in het bezit te zijn van Fields of Ellis.
 
9. Aankomst en vertrek. a) Procedure vóór aankomst: Via e-mail ontvangt de huurder extra informatie over uw verblijf, samen met de inventaris van het gehuurde vakantiehuisje.  Tijdens de kantooruren kan u zich aanmelden bij het onthaal gelegen Steenhovenstraat 4 te Middelkerke – kantoren/onthaal Joli Lodger showroom. Na de kantooruren kan u automatisch inchecken door gebruik te maken van de voorziene kast met sleutels en uw unieke code die u per mail heeft ontvangen b) Aankomstprocedure: U mag vanaf 15.00 uur in het vakantiehuisje. c) Vertrekprocedure: Op de dag van vertrek dient u het vakantiehuisje vóór 11.00 uur te verlaten, dit in verband met de schoonmaak van uw vakantiehuis. U plaatst uw sleutels in de voorziene kast.
 
10. (Huishoudelijk) Reglement. Alle gasten dienen zich te houden aan de voor het park vastgestelde regels, waaronder het Huishoudelijk Reglement. Het Huishoudelijk Reglement kunt u verder raadplegen op www.fieldsofellis.be Praktische regelingen hiervan liggen ter inzage in elke vakantiehuis. Bij het maken van uw reservatie gaat u hiermee automatisch akkoord. Overtreding van het Huishoudelijk Reglement kan verwijdering van het park tot gevolg hebben, zonder terugbetaling van de huursom of een gedeelte daarvan. Onder bijzondere omstandigheden behouden wij ons het recht voor een park tijdelijk te sluiten ofwel volledig aan één partij te verhuren. In dat geval zullen wij u in de gelegenheid stellen een omboeking te maken of kosteloos te annuleren. Voor het overige bestaat geen recht op enige vergoeding. Wij maken u er tevens op attent dat het mogelijk is dat tijdens uw verblijf onderhoudswerkzaamheden in het park worden uitgevoerd, zonder dat u recht heeft op enige vergoeding.
 
11. Aansprakelijkheid. a) Fields of Ellis NV Marva Parken aanvaarden geen aansprakelijkheid voor: • diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of als gevolg van een verblijf • Bij een defect van technische apparatuur of sluiten van voorzieningen in het park. b) De huurder en degene die hem of haar vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die voor Fields of Ellis en/of enige derde zal ontstaan als direct of indirect gevolg van hun verblijf c) Bij niet juist gebruik c.q. niet correct achterlaten van het vakantiehuis kunnen bijkomende (schoonmaak)kosten worden aangerekend met een minimum van 200 euro.
 
12. Klachten. Ondanks alle zorgen van Fields of Ellis kan het voorkomen dat u een gerechtvaardigde klacht heeft. U moet deze klacht ter plaatse en onmiddellijk  (tijdens de kantooruren)met de parkleiding opnemen. Mocht de klacht niet tot uw tevredenheid worden afgehandeld, dan heeft u tot uiterlijk 1 maand na vertrek van het park de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen via Mevr. Katty Dekeyser, operationeel verantwoordelijke katty@fieldsofellis.be. Elke klacht zal met de grootste zorg worden beantwoord. Fields of Ellis laat zich niet bedreigen noch misleiden voor het plaatsen van online negatieve commentaren op sociale media of andere kanalen.
 
13. Foto’s en video’s. Indien hetzij een gast of degene die hem of haar vergezellen of zich door zijn of haar toedoen in het park bevinden toevallig op een foto en/of een video staat die (op)genomen werd voor afbeelding in een Fields of Ellis publicatie en/of voor weergave op een internetsite van Fields of Ellis, wordt diens instemming met het gebruik van de foto en/of video in de publicatie en/of de internetsite vermoed, zelfs indien hij/zij op de foto en/of video herkenbaar is. Aan de beelden geen rechten worden ontleend.
 
14. Algemeen. Op uw boeking is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen, direct of indirect gedaan bij Fields of Ellis. Op de inhoud van de (digitale) publicaties van Fields of Ellis zijn wijzigingen voorbehouden. De digitale versie van de Algemene Voorwaarden van Fields of Ellis (te vinden op www. Fieldsofellis.be) is leidend. Indien de digitale versie van de Algemene Voorwaarden derhalve verschilt van de gedrukte versie, heeft de digitale versie voorrang. Kennelijke (digitale) drukfouten binden Fields of Ellis niet. Hiermee vervallen de voorgaande (digitale) publicaties. Behoudens bijzondere schriftelijke bepalingen uitgaande van een daartoe gemachtigd persoon, zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing op alle verbintenissen van Fields of Ellis die onderdeel is van MARVA PARKEN NV. Deze voorwaarden worden vermeld op de website www.fieldsofellis.be  Hierdoor is men op voldoende wijze ter kennis gebracht. De stilzwijgende aanvaarding blijkt genoegzaam uit het bezoek aan onze lokalen of de ontvangst van onze documenten of prestaties.
Het departement Internationaal Vlaanderen is de bevoegde instantie die de vergunning toekent en waar verdere informatie verkregen kan worden over de reglementering inzake de exploitatie van toeristische logies en de rechtsmiddelen die algemeen voorhanden zijn bij geschillen en waar de toerist een klacht kan indienen. Departement Internationaal Vlaanderen; dienst toeristische vergunningen. Boudewijnlaan 30 bus 8, 1000 Brussel. 0032 2 553 29 50 logies@iv.vlaanderen.be
 
15. Privacy. Fields of Ellis hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op de site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader om u op de hoogte te houden van de activiteiten en aanbiedingen. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Fields of Ellis MARVA PARKEN NV Steenovenstraat 4 te 8430 Middelkerke. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden. Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u  via Fields of Ellis MARVA PARKEN NV Steenovenstraat 4 te 8430 Middelkerke een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens aan te passen die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. Fields of Ellis kan anonieme of gegageerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Fields of Ellis-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de Fields of Ellis-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.
Het gebruik van “cookies”. Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.
 
16. Schade of tekorten aan huisraad. Bij schade aangericht door de klant, de personen die hem vergezellen, of de personen waarover hij de hoede heeft, aan de roerende en onroerende goederen van Fields of Ellis, dient de schade op eenvoudig verzoek van Fields of Ellis vergoed te worden. Bij aanvang kan de huurder een lastenboek raadplegen waar de inhoud van het vakantiehuisje in detail wordt beschreven. Elke vaststelling van een tekort dient onmiddellijk en binnen de 24 uren schriftelijk te worden gemeld via mail naar info@fieldsofellis.be Bij vertrek zal een controle worden uitgevoerd, indien daaruit zou blijken dat er tekorten of noemenswaardige beschadigingen zijn aan en in het vakantiehuisje, parking of omliggende tuin, heeft Fields of Ellis het recht om deze onmiddellijk in rekening te brengen bij de huurder.
Fields of Ellis niet aansprakelijk voor beschadigingen of verlies aan/van op het terrein geparkeerde voertuigen, noch hun inhoud.
De inventaris van elk vakantiehuisje ligt steeds ter inzage in het vakantiehuis. U dient deze te raadplegen en te controleren. Eventuele tekorten dienen binnen de 14 uur te worden gemeld per e-mail naar info@fieldsofellis.be Daarbij wordt het artikel en aantal stuks tekort omschreven. Indien er na vertrek van de huurder wordt vastgesteld dat er een tekort is, heeft Fields of Ellis het recht deze onmiddellijk in rekening te brengen d.m.v. het belasten van de kredietkaart die werd opgegeven bij de reservatie. De kosten van elk artikel werden omschreven in de inventaris.
 
17. Rookverbod. In België geldt een algemeen rookverbod in openbare ruimtes. In navolging van deze wetgeving worden alle vakantiehuizen uitsluitend verhuurd als niet-roker. Bij het ontstaan of achterlaten van rookgeur in het vakantiehuis worden schoonmaakkosten en/of herstellingskosten aangerekend. Fields of Ellis zal deze kosten berekenen op basis van de geleden hinder en schade, met een minimum van 100.00€.
 
18. (Onder)Verhuur en bezoekers. De huurder is te allen tijde verantwoordelijke voor bezoekers, wat betreft de naleving van de algemene voorwaarden en het reglement. Eenieder wiens gedrag strijdig is met deze voorwaarden en het reglement wordt de toegang tot het terrein ontzegd en/of toekomstige huur geweigerd. Bij het maken van de reservatie worden alle namen van de huurders die zullen verblijven opgegeven. Het opgegeven aantal huurders dient met de werkelijkheid overeen te stemmen. Fields of Ellis heeft het recht dit te allen tijde te controleren. Bij vaststelling van niet correct gebruik of aangifte, heeft Fields of Ellis het recht hiervoor een administratieve kost aan te rekenen bovenop de huurprijs die bovenop de extra kost zal worden aangerekend. Het is ten strengste verboden om zonder toestemming van MARVA PARKEN NV om het gehuurde vakantiehuisje door te verhuren. Huuroverdracht is enkel mogelijk mits de uitdrukkelijke toestemming van MARVA PARKEN NV.
 
19. Facturen. Voor elke reservatie wordt een factuur opgemaakt dewelke bij reguliere huur d.m.v. overschrijving of betaling met de kredietkaart, totaal dient vereffend te worden 14 dagen voor aankomst. Reservaties gemaakt minder dan 14 dagen voor aankomst kunnen enkel worden opgemaakt met opgave van kredietkaart, die door de uitbater MARVA PARKEN NV voor het totaalbedrag wordt belast.
Facturatie aan bedrijven of verenigingen kunnen mits akkoord van MARVA PARKEN NV met een betalingstermijn van 30 dagen na vertrekdatum. De ongerechtvaardigde niet-betaling van de verschuldigde som van de factuur (ongeacht of deze deels werd betaald) binnen de 30 dagen na de vervaldag, is van rechtswege en zonder enige aanmaning of ingebrekestelling een verwijlintrest van maandelijks 10% op de openstaande (hoofd)som verschuldigd. Alle kosten voor aanmaning, opvordering van deurwaarders en advocaatkosten zijn ten laste van de betaler. 
Een opgemaakt offerte door de verantwoordelijke van Fields of Ellis bevat de correcte prijzen en/of diensten. Andere medegedeelde of gepubliceerde prijzen, zijn louter richtprijzen.
 
20. Veiligheid. In elk vakantiehuis is een brandblustoestel en een vuurdeken aanwezig. Op het terrein mogen geen bedrijvigheden plaatsvinden of goederen opgestapeld worden die het gevaar voor brand of de gevolgen van een brand vergroten. Het aanmaken van een kampvuur is verboden. Bij het houden van een barbecue dienen de nodige voorzorgsmaatregelen te worden getroffen. 
Het is verboden in het bezit te zijn , op het terrein binnen te brengen, gebruiken of verspreiden van drugs, wapens en/of om het even welke gevaarlijke en/of hinderlijke voorwerp(en) of stof(fen). Alle schade ten gevolge van vandalisme (ongeacht de vorm); wordt vergoed door de schadeveroorzaker of de verantwoordelijke huurder.
In geval van brand of ongeval dient me de eerste maatregelen te treffen en daarna MARVA PARKEN NV onmiddellijk te verwittigen. 
Gevaarlijke en/of hinderlijke spelen, evenals spelen die de privacy van de anderen in het gedrang brengen, zijn verboden. Daaronder wordt onder andere verstaan: het oplaten van vliegers, drones, voetbal of andere balspelen.
 
21. Hygiëne en afval. Het vakantiehuis, het perceel alsook het terrein errond en de installaties moeten te allen tijde proper worden gehouden. Bij aankomst is het vakantiehuis schoongemaakt. Indien hier opmerkingen over zijn kunnen deze binnen de 24 uren worden gemeld per mail naar info@fieldsofellis.be MARVA PARKEN NV, Fields of Ellis zal steeds haar uiterste best doen voor elke situatie een oplossing te vinden, maar kan echter niet aansprakelijk worden gesteld. 
 
 
 
 
 
 

BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE NIEUWIGHEDEN EN EVENEMENTEN IN ONS PARK!

CONTACT


PARK

Fields of Ellis is een vakantiepark waar mensen kunnen ontsnappen van hun drukke leven. Weg van alle stress, te midden van de natuur, in hun eigen vakantiehuisje.

Heirweg 23
8431 Middelkerke